UPUTE ZA RAD Putni nalog NET - Unos novog inozemnog naloga 
 
PUTNI NALOG PUTNI RAČUN IZVJEŠTAJ
 1. Odabir datuma
 2. Odabir djelatnika
 3. Odabir vozila
 4. Unos odredišta
 5. Unos trajanja, tereta i zadaće
 6. Unos iznosa predujma

1. Odabir datuma - na padajućem kalendaru odaberite datum putnog naloga.

Putni nalog - unos inozemnog - odabir datuma

2. Odabir djelatnika - u padajućoj listi odaberite djelatnika koji će izvršiti službeno putovanje.

Putni nalog - unos inozemnog - odabir djelatnika

3. Odabir vozila - na padjućoj listi odaberite vozilo kojim će se izvršiti službeno putovanje.

Putni nalog - unos inozemnog - odabir vozila

4. Unos odredišta - u tablici odredišta upišite nazive odredišta. Od tih odredišta će se na putnom računu formirati relacije.

Putni nalog - unos inozemnog - unos odredišta

5. Unos trajanja, tereta i zadaće - u okviru trajanje unesite predviđeno trajanje službenog putovanja u danima.U okvir za opis zadatka unesite zadatak putnog naloga.

Putni nalog - unos inozemnog - nalog ostalo

6.Unos iznosa predujma - u okviru za unos predujma unesite iznose u valutama u kojima su isplaćeni.

Putni nalog - unos inozemnog - unos predujma

Putni nalog - unos inozemnog - unos predujma 1

Ukoliko unosite samo putni nalog (putovanje još nije izvršeno) kliknite na gumb 'Spremi nalog'.

PUTNI RAČUN IZVJEŠTAJ PUTNI NALOG
 1. Unos inozemnih dnevnica
 2. Unos relacija
 3. Unos ostalih troškova
 4. Izrada izvještaja
 5. Spremanje putnog računa

1. Unos inozemnih dnevnica - inozemne dnevnice se obračunavaju na temelju principa prelijevanja sati. Znači ako ste u nekoj državi boravili manje od 8 sati (koliko je potrebno za obračunavanje pola dnevnice) ti sati se pribrojavaju broju sati ostvarenima u slijedećoj državi. Okvir za unos inozemnih dnevnica sastoji se od 9 kolona :

 1. Država - odabir država koje smo posijetili na službenom putovanju.
 2. Ulaz - odabir vremena kretanja na službeno putovanje ili vremena ulaska u državu.
 3. Izlaz - odabir vremena povratka sa službenog putovanja ili vremena izlaska iz države.
 4. Broj sati - razlika u satima između datuma 'Ulaz' i 'Izlaz'.
 5. Sati ukupno - 'Broj sati' plus 'Ostatak sati' iz prethodnog reda (ako ga je bilo).
 6. Broj dnevnica - izračun broja dnevnica na temelju kolone 'Sati ukupno'.
 7. Dnevnica - iznos jedne dnevnice u valuti koja vrijedi za odabranu državu.
 8. Iznos dnevnice - izračun 'Dnevnica' puta 'Broj dnevnica' u kunama.
 9. Ostatak sati - ostatak sati od broja dnevnica.

Putni nalog - unos inozemnog - unos dnevnica

POSTUPAK UNOSA INOZEMNIH DNEVNICA

 1. Odabir države - na padajućoj listi odaberite državu.
 2. Odabir vremena ulaza - datum i sat ulaska u državu ili datum i sat polaska na službeno putovanje.
 3. Odabir vremena izlaska - datum i sat izlaska iz države ili datum i sat povratka sa službenog putovanja.

Sve ostalo alikacija automatski izračunava.

1)Putni nalog - unos inozemnog - unos dnevnica 1

2)Putni nalog - unos inozemnog - unos dnevnica 2

3) Putni nalog - unos inozemnog - unos dnevnica 3

4)

2. Unos relacija - kliknite na link 'Obračun prijevoznih troškova'.U koloni 'Relacija od' odaberite početno odredište relacije, a u koloni 'Relacija do' završno odredište relacije. Ako iznos kilometara po relaciji već postoji u bazi podataka aplikacija će sama popuniti kolonu 'Km'. Također će aplikacija povući i početno stanje brojila za odabrano vozilo. Ako je vozilo privatno aplikacija će automatski izračunati trošak prijevoza za tu relaciju, a ako je vozilo službeno u kolonu 'Iznos' unijeti će nulu. Ovaj postupak ponovite za sve relacije na službenom putovanju.

Putni nalog - unos inozemnog - unos dnevnica 4

3. Unos ostalih troškova - pod ostalim troškovima podrazumjevamo iznose cestarina, hotelskog smještaja, troškove prezentacija i sl. Kliknite na link 'Obračun ostalih troškova' i u tablicu unesite opis i iznos troška.

Putni nalog - unos inozemnog - unos dnevnica 5

IZVJEŠTAJ PUTNI NALOG PUTNI RAČUN

4. Izrada izvještaja - ukoliko želite uz putni račun priložiti i izvještaj aplikacija vam omogućava izradu tabličnog ili tekstualnog izvještaja. Za izradu izvješataja kliknite na tabulator 'Izvještaj'. Ukoliko želite unijeti tablični izvještaj kliknite na link 'Tablični izvještaj' i popunite kolone (korisno kad je za službeno putovanje postojalo više zadataka). Tekstualni izvještaj se unosi kao čisti tekst duljine 510 znakova.

Slično :